Gratis verzending vanaf €50,-

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Puro@home

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten via de Puro@Home-webshop met een koper die de goederen uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, verwerft of gebruikt.
 2. De verkoper is MABEKA Coffee
 3. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en eventuele andere taksen, maar exclusief transportkosten. De transportkosten zijn afhankelijk van het leveringsadres en worden apart aangerekend.
 4. Tenzij anders is overeengekomen, dienen alle bestelde goederen vooraf betaald te worden via een van de betalingsmogelijkheden die op de website worden aangeboden.
 5. Bestellingen worden uitgevoerd binnen de 30 dagen na de bestelling. Indien de bestelling niet binnen deze termijn wordt uitgevoerd, heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos en zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden door middel van een kennisgeving aan de verkoper, tenzij op dat ogenblik de bestelde goederen reeds zijn verzonden. Ingeval van ontbinding worden de reeds betaalde bedragen binnen de 14 dagen na de ontbinding aan de koper terugbetaald.
 6. De goederen worden geleverd op het adres dat door de koper als leveringsadres wordt vermeld, of, bij gebreke daaraan, op het thuisadres van de koper. De algemene voorwaarden van onze pakketdienst zijn van toepassing.
 7. De verkoper is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming van de geleverde goederen met het aanbod van de verkoper dat bestond op het moment van de levering en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar na de levering.
 8. Elke klacht in verband met een gebrek aan overeenstemming, kan worden gericht aan MABEKA Coffee, e-mail info@puroathome.com.
 9. De koper dient zijn klacht in te dienen binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking van het gebrek aan overeenstemming.
 10. Ingeval de klacht gegrond is, staat de verkoper in voor de kosteloze vervanging van de geleverde goederen. De koper heeft niet het recht de ontbinding van de overeenkomst te eisen, tenzij de verkoper niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de koper de vervanging heeft verricht.
 11. Het is de koper verboden de goederen door te verkopen.
 12. Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van Turnhout (België) zijn bevoegd, zonder dat dit afbreuk doet aan de bevoegdheid van de rechtbanken die door dwingende rechtsregels worden aangewezen.
 13. Herroepingsrecht

  U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

  De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Indien uw bestelling meerdere goederen bevat, gaat de termijn in op de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

  Het herroepingsrecht kan enkel worden uitgeoefend voor ongeopende en onbeschadigde verpakkingen.

  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U doet dit door te e-mailen naar info@puroathome.com met duidelijke vermelding van uw ordernummer.

  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

  Gevolgen van de herroeping

  Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

  U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

  De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

  U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.Translate »
Ontvang het laatste nieuws

Abonneer op onze nieuwsbrief en ontvang 10% korting bij de eerste bestelling

Ontvang meldingen van nieuwe producten